fbpx

Ufuk Kolejine Hoşgeldiniz

 

Hakkımızda

De­ğer­li Ve­li­ler, Sev­gi­li Öğ­ren­ci­ler,

Ortaokuldan üni­ver­si­te­ye kadar eği­tim veren Ufuk Eği­tim Ku­rum­la­rın­da uy­gu­la­dı­ğı­mız eği­tim an­la­yı­şıy­la bil­gi­ye ulaş­ma­yı bilen, tek­no­lo­ji­yi araç ola­rak kul­la­nan, ken­di­ni sü­rek­li ge­liş­ti­ren ve en önem­li­si ile­ti­şim ku­ra­bi­len ” dünya in­sa­nı ” genç­ler ye­tiş­ti­ri­yo­ruz. On­la­rın ha­yat­tan kop­ma­dan ye­tiş­tik­le­ri­nin gös­ter­ge­si, aka­de­mik ba­şa­rı­la­rı­nın yanı sıra spor, müzik ve sanat alan­la­rın­da da gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­lar­dır.

Eği­tim sek­tö­rün­de 10 yıllık tecrübeye dayalı bir kurum ola­rak, ku­rul­du­ğu­muz gün­den bu­gü­ne, ge­li­şi­mi ve de­ği­şi­mi ken­di­mi­ze ilke edin­dik. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ki­şi­sel po­tan­si­yel­le­ri­ni ve ye­te­nek­le­ri­ni so­nu­na kadar kul­lan­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­yan bir eği­tim or­ta­mı sun­duk. Bugün Ufuk Eğitim Kurumları olarak belirlediğimiz he­def­ler doğ­rul­tu­sun­da eği­tim ve öğ­re­ti­mi çağ­daş bir alt­ya­pıy­la ev­ren­sel stan­dart­lar­da yü­rüt­me­nin, ye­tiş­tir­di­ği­miz öğ­ren­ci­le­rin ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­lar­da gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­la­rın ve ül­ke­miz­de örnek gös­te­ri­len ku­rum­lar ara­sın­da yer al­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz.

Ulu­sal ve ev­ren­sel de­ğer­le­ri ku­cak­la­yan, ül­ke­mi­zin yü­zü­nü ay­dın­lık ufuk­la­ra çe­vi­ren ba­şa­rı­lı genç­ler ye­tiş­tir­me­ye siz­ler­le bir­lik­te devam ede­ce­ğiz.

Say­gı­la­rım­la.

Ömer GÜLMEZYÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı

shape

Misyonumuz

01

Var olma nedenimiz çocuklarımızdır. Başarımız ise; onların “Akademik Başarı”ları ile birlikte;

– İngilizce ile dünyaya açılması
– Bilişim ile üretime katılması
– Kişisel Gelişim ile mutlu yaşaması
– Spor ile sağlıklı olması
– Sanat le hayata farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Vizyonumuz

02

Biz BİLGİ’yiz. İnsanlık tarihinin yüklediği sorumlulukla, insanlığın bugünü ve geleceği için;
Barışına, Üretimine, Çağdaşlığına, Gelişimine, İlerlemesine katkı sağlayan,

Kültürüne ve milli değerlerine sahip çıkan
Ülkesine ve Dünya’ya değer katan
Özsaygısı, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek,
Gelişim ve değişime öncülük ederek “Eğitim Dünyası”nın lideri olmaktır.

Bize Ulaşın

 

İletişim

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

WeCreativez WhatsApp Support
Ufuk Eğitim Kurumları
👋 Merhabalar, size nasıl yardımcı olabilirim?